தடுமாறும் ஆஸ்திரேலியா : பிரகாசமானது இந்தியாவின் வெற்றி வாய்ப்பு

புவனேஸ்குமார் வீசிய 40 ஓவரில் ஸ்மித் மற்றும் ஸ்டொயினிஸ் அடுத்தடுத்து அவுட் ஆகினார்கள்.

தடுமாறும் ஆஸ்திரேலியா : பிரகாசமானது இந்தியாவின் வெற்றி வாய்ப்பு
புவனேஸ்குமார் வீசிய 40 ஓவரில் ஸ்மித் மற்றும் ஸ்டொயினிஸ் அடுத்தடுத்து அவுட் ஆகினார்கள்.